Update: D’Aschreiwunge fir den Hierscht 2022 ginn Enn Mee / Ufank Juni op.

Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur (ZLSK)

Am „Institut national des langues“ (INL) gëtt ab Hierscht 2022 erëm d’Formatioun “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur” (ZLSK) ugebueden.

Zilgrupp

D’Formatioun riicht sech u Leit, déi sech als Lëtzebuergesch-Formateuren an der Erwuessenebildung bei de Gemengen oder am konventionéierte Secteur wëllen aus- oder weiderbilde loossen.

Schwéierpunkten

D‘Formatioun wëllt de Besoinen, den Ziler an de Léierprozesser vun Erwuessenen, déi Lëtzebuergesch léieren, gerecht ginn a soll de spéidere Formateuren déi néideg theoretesch a praktesch, fachlech grad ewéi methodesch-didaktesch Hannergrënn vermëttelen.

Inhalt

3 Module vun am Ganzen 120 Stonnen:

  • Didaktik (60 Stonnen);
  • Linguistik (30 Stonnen) ;
  • Literatur a Kultur (30 Stonnen)

D’Kandidate kréien och iwwert de Wee vun engem zousätzleche Stage am INL (3 x 2 Stonnen) e praktesche Bezuch zum Enseignement vum „Lëtzebuergesch als Friemsprooch“.

Evaluatioun

D’Leeschtung an deenen eenzele Module gëtt duerch Tester (op 20 Punkten), schrëftlech Aarbechten, perséinlech Presentatiounen an eng kontinuéierlech Evaluation iwwerpréift. Eng regelméisseg Präsenz (minimum 75%) an en aktiivt Matschaffen an de Course gëtt virausgesat.

Ofschloss

D’Kandidaten, déi déi 3 Modulle mat Erfolleg ofgeschloss hunn, kréien den „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“ (ZLSK), deen hinnen et erlaabt, iwwert en Agrement vum „Service de la formatiomn des adultes (Sfa)“, Lëtzebuergesch-Coursen an de Gemengen an am konventionéierte Secteur ze ginn.

Kontakt

Institut national des langues

Luc Schmitz

21, bd de la Foire
L – 1528 Luxembourg

luc.schmitz@inll.lu

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au „Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur“

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/11/06/n3/jo