CHARTA VUM INSTITUT NATIONAL DES LANGUES

Den Institut National des Langues (INL) steet ënnert der Autoritéit vum Educatiounsministère a seng Haaptaufgab ass et, fir Sproochecoursë fir Erwuessener unzebidden.

D’Charte vum INL ass eng Conventioun iwwert d’gemeinsam Wäerter, déi dat harmonescht Zesummeliewen tëschent de Mataarbechter vum INL an den Apprenanten erméiglecht.

Op der Basis vu gemeinsame grondleeënde Valeuren fërdert den INL d’ Entwécklung vum Eenzelen a senger mënschlecher a multikultureller Diversitéit.

     Respekt an Toleranz

     Zesummmenaarbecht an

     Héiflechkeet

     Gläichheet

Jidderee beméit sech ëm de géigesäitege Respekt an d‘Akzeptanz vun den Ënnerscheeder.

Jidderee beméit sech ëm Héiflechkeet an e frëndlechen a kollegialen Ëmgank an der Klass.

Jiddereen huet d’Recht op déiselwecht Behandlung a Wäertschätzung.

All d’Membere vun der Schoulgemeinschaft engagéiere sech responsabel, respekt-a verständnesvoll mateneen ëmzegoen, am Sënn vum interkulturellen Austausch an der sozialer Integratioun.

D’Apprenanten engagéiere sech, d‘Léiermaterial ze gebrauchen an déi Léierstrategien unzewennen, déi erfuerdert si fir déi proposéiert Objektiver z‘erreechen.

Den INL engagéiert sech fir eng transparent Kommunikatioun a versicht alles ze maachen, fir den Apprenanten ze hëllefen, hire Léierparcours an hire perséinleche pädagogesche Projet opzebauen, z‘entwéckelen an ze verwierklechen.

__________________

Loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues, Mémorial A n°112 du 26/05/2009 (pages 1637 à 1641). L’INL a également pour mission de favoriser l’intégration sociale et professionnelle, de promouvoir le plurilinguisme et l’échange interculturel, et de servir de centre d’examen international et national pour la langue luxembourgeoise.