Le contenu de cette page n’est disponible qu’en langue luxembourgeoise.
This page is only available in Luxembourgish.

Hëllef beim Opbau vun engem Lëtzebuergeschcours um Niveaux A1, A2, B1

Virwuert

Zënter den 90er Jore leeft de Projet vum Europarot de Friemsproochenunterrecht europawäit homogen opzebauen an ze glidderen. Mat der Publikatioun vum „CADRE EUROPÉEN Commun de Référence“ (CECR) am Joer 2000 gouf et dunn en Instrument, wou d’Niveaue fir déi verschidde sproochlech Kompetenze beschriwwe sinn. D’Ziler vum Kader sinn europawäit Eenheetlechkeet a Koordinatioun am Apprentissage an Enseignement vun alle Sproochen an Transparenz an der Evaluatioun an Zertifikatioun vun de Friemsproochen z’erméiglechen. (*)

Dëse Classeur gouf konzipéiert fir de Lëtzebuergesch-Enseignanten d’ Niveaue vum Kader méi no ze bréngen. En enthält zwee vunenaner ofgesaten, komplementär Segmenter, de Leitfuedem an d’ Kannbeschreiwungen .

De Leitfuedem fir Lëtzebuergesch als Friemsprooch an der Erwuessenebildung ass als konkret Hëllefsmëttel fir de Cours opzebaue konzipéiert. Hei fënnt den Enseignant/d’-e déi kommunikativ Léierziler fir e bestëmmten Niveau vum CECR, d’Ënnerziler a fir den Niveau A1 an A2 och nach den Hiwäis, wéi e Lexique bzw. wéi eng Grammaire op deem Niveau dem Schüler de Moyen gëtt fir dat Léierzil z’erreechen.

D’Léierziler kënnen, besonnesch vum Niveau A1.2 un , jee nodeem wéi de Cours opgebaut gëtt, zu verschiddenen Zäiten am Cours agesat ginn.
Elementer, déi schonn eng Kéier an engem bestëmmte Léierzil ernimmt gi sinn, ginn am Folgenden an der Lëscht net méi explizit widderholl.

Déi eenzel Kapitele vum Leitfuedem enthale Verweiser op d’ Kannbeschreiwungen . Am Ënnerscheed zum Leitfuedem gëtt an de Kannbeschreiwunge vun engem Niveau all Kompetenz separat beschriwwen. (Héierverstoen, mëndlechen Ausdrock-Interaktioun, mëndlechen Ausdrock (Monolog), Liesverstoen a schrëftlechen Ausdrock).
Hei kann den Enseignant/d’-e noliesen, wat den Apprenant muss sproochlech beherrschen fir den Niveau A1 an enger bestëmmter Kompetenz, z.B. am Mëndlechen Ausdrock, z’erreechen. Fir méi däitlech ze maachen, wat fir e sproochlechen Niveau erwaart gëtt, si bei deene mëndleche Kompetenzen d’sproochlech Handlungen duerch Beispillsätz illustréiert.
Hei fënnt een zousätzlech och weider Textzorten oder konkret sproochlech Aufgabe fir de Cours ze plangen.

Duerch déi speziell sproochlech Situatioun zu Lëtzebuerg – mat dräi Landessproochen – gëtt den Apprenant a sengem Alldag manner mat Lëtzebuergesch als Schrëftsprooch konfrontéiert (z. B. Press, literaresch Wierker, Filmer, Serien op der Tëlee, Schëlder sinn an der Majoritéit an anere Sprooche gehalen. Dofir ass d’Schreifkompetenz zwar e wichtegt didaktescht Mëttel, fir eis Sprooch ze léieren, mee si wäert an der Regel net deeselwechte Stellewäert anhuele wéi an anere Länner, wou den Apprenant mat der Landessprooch op Schrëtt an Trëtt konfrontéiert gëtt.
Am Niveau A1 an A2 muss och nach kee besonnesche Wäert op d’Orthografie geluecht ginn.
Den A1 ass an 2 Deeler opgedeelt:

  • A1.1 ca. 60 Stonnen;
  • A1.2 ca. 60 Stonnen;
  • A1 (komplett) ca. 120 Stonnen.

D’Vitesse vum Apprentissage hänkt vu ville Facteuren of. Dozou gehéieren d’Mammesprooch, d’Léierkultur, déi verschidde Léiergewunnechten an d’Motivatioun vum Apprenant.

(*) Europarat/ Rat für kulturelle Zuasammenarbeit: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen“ Hg. u.a. Goethe-Institut Inter Nationes. – Langenscheidt: Berlin , München, Wien , Zürich, New York 2000 u. 2001 (dt. Fassung) / ISBN 3-468-49469-6, S. 35 ff. (Iwwersetzung : Grupp « Referentiel » CLL / INL).

Komplett Dokument eroflueden

Hëllef beim Opbau vun engem Lëtzebuergeschcours um Niveau A1.1 an A1.2 (17 Sëiten)

Niveau A2 (25 Sëiten)

Niveau B1 (14 Sëiten)