Course type: general and specific courses

Frequency: 1 to 2 times a week

Duration of a unit: 100 minutes

Course duration: 1 semester

Location: INL-Glacis, INL-Belval

The Spanish Department

INL’s Spanish department comprises four qualified native-speaker teachers who hold qualifications from Spanish universities. They have also undergone substantial training in teaching Spanish as a foreign language, and have extensive experience of teaching adults. As a result, Spanish courses at the INL have an excellent reputation.

470 million people speak Spanish worldwide as their mother tongue, making it the second most widely spoken language in the world. It is not only the official language of more than twenty countries and of a number of international organisations, but also the vehicle for a centuries-old culture of extraordinary wealth and variety.

INL offers courses in Spanish from levels A1 to C1. In addition to general language classes, there are also more specialised courses, including conversation, and Hispanic culture (variable from one year to the next).

BEGINNER LEVEL

INTERMEDIATE LEVEL

ADVANCED LEVEL

News

Literaresch Table ronde den 23.10.2019 um 19.00 Auer

 Den Institut national des langues (INL) organiséiert den 23. Oktober 2019 um 19.00 Auer am Kader vu sengem 10. Anniversaire eng literaresch Table ronde mat 4 Gewënner vum Servais-Präis: Roland HARSCH (2001: Laub und Nadel) Nico HELMINGER (2014: Abrasch / 2018: Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge) Roland MEYER (2015: Roughmix) […]

Réinscriptions à partir du 09/09/2019 via MyINL

Nous nous excusons pour le ralentissement de notre Portail qui est dû au trafic intense des réinscriptions. Veuillez patienter et réessayer plus tard de vous réinscrire.

Journées d’orientation et d’inscription 16.09 & 17.09 & 23.09

Uniquement sur rendez-vous via MyINL : https://inscription.insl.lu/cll_public_da.aspx

Dir sidd drun interesséiert, als Lëtzebuergesch-Formateur an der Erwuessenebildung ze schaffen?

Den „Institut national des langues“ (INL) bitt ab Hierscht 2019 erëm d’Formatioun “Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur” (ZLSK) un. D’Formatioun vun 120 Stonne riicht sech exklusiv u Leit, déi sech als Lëtzebuergesch-Formateuren an der Erwuessenebildung bei de Gemengen oder am konventionéierte  Secteur wëllen aus- oder weiderbilde loossen. D’ Formatioun ass folgend Samschdeger, ëmmer vun 9-12 […]